بازدید تیم فنی و کیفی شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) از شرکت محورسازان زاگرس
شماره خبر : 1050
تاریخ : 1402/12/12
بازدید : 23

بازدید تیم فنی و کیفی شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) از شرکت محورسازان زاگرس


در تاریخ 12 اسفند ماه 1402 بازدیدی توسط نمایندگان واحدهای ساخت و کیفیت شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) جهت ارزیابی توانایی های سازمان به منظور آغاز همکاری با گروه خودروسازی کرمان موتور انجام گرفت.


بازدید تیم فنی و کیفی شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) از شرکت محورسازان زاگرس